برای دانلود مقاله مورد نظر کلیک نمایید : 

 

1- اثربخشی دوره آموزش حین خدمت بر نگرش آموزگاران مدارس عادی

2- اثربخشی معلمان کلاسهای عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

3- از عادی سازی تا آموزش فراگیر تحولی در نظام آموزشی

4- آسیب شناسی آموزش فراگیر در آموزش و پرورش

5- آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی

6- آموزش فراگیر راهی برای غلبه بر جدا سازی

7- آموزش فراگیر گامی به سوی برابرسازی فرصتهای آموزشی

8- آموزش فراگیر و برنامه آموزش انفرادی

9- آموزش فراگیر وضعیت موجود و مطلوب

10- آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر

11- آموزش و پرورش کودکان دارای نیازهای ویژه و حرکت به سوی آموزش فراگیر 

12- بررسی میزان پذیرش اجتماعی آموزش فراگیر

13- پذیرش دانش آموزان دارای اختلالات شنیداری

14- تلفیق کودکان استثنایی  اصول مزایا و روشها

15- راهبرد آموزش به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر

16- رویکرد فراگیر و رهائی بخش

17- رویکرد یادگیری تلفیقی برای آموزش دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه

18- فراگیرسازی معکوس برای دانش آموزان با ناتوانی

19- فلسفه آموزش و پرورش فراگیر

20- فلسفه و مبانی آموزش فراگیر

21- کاستی های روش شناسی در پژوهش های مربوط به آموزش تلفیقی و فراگیرسازی

22- گفتگو آموزش تلفیقی از دیدگاه والدین و اولیای مدرسه

23- مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی

24- مقایسه میزان اختلالات رفتاری و سازشی

25- میزان موفقیت آموزش فراگیر کودکان استثنایی

26- نقش و جایگاه خانواده در آموزش

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین