کتاب های صوتی دانش آموزان آسیب دیده بینایی

دوره اول متوسطه :

هفتم

عنوان کتاب

محتوی

کارو فناوری 

فهرست ، مقدمه  ، سخنی با دانش آموزان ، سخنی با دبیران ، سخنی با اولیا ،

- 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 1011

بازارچه - منابع

پیام های آسمانی  

مقدمه:  ،  2  ، 3  ،    

فصل یک: ،  6  ، 7،  8      

فصل دو:  ،  10  ، 11  ،  12  

 فصل سه: 14 ،  15 ، 16  ، 17 ، 18  

فصل چهار: 19  ،  20  ، 21  ،  22 ، 23  

فصل پنج: 24  ، 25، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30

تفکرو سبک زندگی پسران

 فهرست ، مقدمه ، سخنی با دانش آموزان    

فصل یک: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، ،  املای لغات

فصل 2: ، ، 3، 4، ، 6 ، 7 ، املای لغات   

فصل 3: ، ، ، 4 ، 5 ، املای لغات

فصل 4 : 1 ، ، 3 ، 4 ، 5 ، ، املای لغات   

فصل 5 : 1 ، ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، ، ، املای لغات

فصل 6: 1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ، املای لغات  

فصل 7: 1 ، خودآرزیابی، پیوست ها

 تفکر و سبک زندگی دختران

، 2 ، 3 ، 4
علوم تجربی

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دبیران ،   

1:   بخش یک ،فصل یک ، فصل2 ، لغت   

2: بخش2 ، فصل3 ، فصل 4، لغت   

3 : بخش 3 ، فصل5 ، فصل 6 ، فصل 7،  لغت   

4: بخش 4 ،فصل 8، فصل9 ، فصل10 ، لغت   

5 : بخش 5 ، فصل 11 ، فصل 12 ،  فصل 13 ، فصل 14 ، فصل 15 لغت    منابع

مطالعات اجتماعی

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دبیران   

فصل 1 ، درس یک ، درس2 ، املای لغات   

فصل2 ، درس3 ، درس4 ، املای لغات

فصل 3 ، درس5 ، درس6 ، املای لغات  

فصل4 ،درس7 ، درس8 ، املای لغات   

فصل5 ، درس9 ، درس10 ، املای لغات

فصل 6 ،  درس11 ، درس 12 ، املای لغات   

فصل 7 ، درس 13 ، درس14 ، املای لغات     

فصل8 ، درس15 ، درس16 ، املای لغات

فصل 9 ، درس 17 ، درس18 ، املای لغات    

فصل 10 ، درس19 ، درس 20،  املای لغات     

فصل11،  درس21، درس22 ، املای لغات

فصل 12 ، درس 23 ، درس 24 ، املای لغات

 

هشتم

عنوان کتاب

محتوی

کارو فناوری 

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دانش آموزان ، سخنی با دبیران ، سخنی با اولیا ، ایمنی

پودمان1 ، پودمان2 ، پودمان3 ،پودمان 4 ، پودمان5 ، پودمان6 ، پودمان7 ،پودمان8 - منابع

پیام های آسمانی  

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دبیران ، سخنی با دانش آموزان

فصل یک: فصل1 ، درس1، درس2 ، املای لغات    

فصل2: فصل2، درس 3، املای لغات  

فصل3: فصل 3 ،درس4، درس5 ،املای لغات

فصل4:فصل4 ، درس6 ، درس7 ، املای لغات 

فصل5: فصل 5، درس8 ، درس9 ،درس 10 ، درس 11 ،  درس 12 ،درس 13 ، املای لغات

فصل6: فصل 6، درس14 ، درس15 ، املای لغات  منابع

تفکرو سبک زندگی دختران

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دانش آموزان    

بخش یک: بخش یک، 1-1 ، 2-1 ،3-1 ، 4-1 ، 5-1 ، 6-1 ، املای لغات ،

بخش2 : بخش 2، 1-2 ، 2-2 ،3-2 ، 4-2 ، املای لغات

بخش3: بخش3 ، 1-3 ،2-3 ،3-3 ، 4-3 ، 5-3 ، املای لغات   

بخش4: بخش4 ، 1-4 ،2-4 ،3-4 ، املای لغات

بخش5: بخش5 ، 1-5 ، 2-5 ، 3-5 ، 4-5 ، 5-5 ،6-5 ، 7-5 ، املای لغات  

بخش6: بخش6 ، 1-6 ،2-6 ، 3-6 ، 4-6 ، 5-6 ، 6-6 ، 7-6 ، 8-6 ، 9-6 ، املای لغات     

بخش7: بخش7 ، ارزیابی

 تفکر و سبک زندگی پسران

مقدمه: ، 2   

بلوغ چیست: 3 ، 4 ، ، 6    

ویژگی های رشد:، ، ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15   

اعتیاد وخطرات آن: 16 ، 17 ، 18 ، 19 ،  20 ، 21

علوم تجربی

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دبیران

فصل1، فصل2 ، فصل3 ،فصل4 ، فصل5 ، فصل6 ، فصل7، 

فصل8 ، فصل9 ، فصل10 ،فصل11 ، فصل12 ، فصل13 ، فصل 14 ، فصل15 ، منابع

مطالعات اجتماعی

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دبیران    

فصل1: فصل یک ، درس یک ، درس دو ، املای لغات   

فصل2: فصل2 ، درس3 ، درس4، املای لغات    

فصل3: فصل3 ، درس 5، درس6 ، املای لغات

فصل4:فصل 4 ، درس7، درس8 ، املای لغات  

فصل5: فصل5 ، درس9 ، درس10 ، املای لغت  

فصل6:فصل6 ، درس11،درس12 ، املای لغات

فصل7: فصل7 ، درس13 ، درس14 ، املای لغات  

فصل8:فصل8 ، درس15،درس16 ،املای لغات  

فصل9:فصل9 ، درس17،درس18 ، املای لغات

فصل10:فصل10، درس19، درس20 ، املای لغات  

فصل11: فصل11 ، درس21 ، درس22، املای لغات  

فصل12: فصل12، درس23، درس24، املای لغات

 

نهم

عنوان کتاب

محتوی

کارو فناوری 

فهرست ، مقدمه  ، سخنی با دانش آموزان ، سخنی با دبیران، سخنی با اولیا

بخش یک: بخش1،پودمان1، پودمان2، پودمان3، املا1   

بخش2:بخش2، پودمان4، پودمان5،پودمان6، پودمان7، پودمان8، پودمان9 ، پودمان10، املا2  

بخش3: بخش3 ، پودمان11، املا3 ، منابع

پیام های آسمانی  

فهرست ، مقدمه  ، سخنی با دانش آموزان ، سخنی با دبیران

فصل1:فصل1، درس1 ، درس2 ، املای لغات   

فصل2: فصل2 ، درس3 ، درس4، درس5 ، املای لغات  

فصل3:فصل3 ، درس 6، درس7، املای لغات 

فصل4: فصل4، درس8، املای لغات  

فصل5: فصل5 ، درس9، درس10 ، درس11 ، درس12 ، املای لغات   منابع

آمادگی دفاعی

فهرست، مقدمه ،سخنی با دانش آموزان ،سخنی بادبیران، شهید فهمیده

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7،

 درس8، درس9 ، درس10 ، درس11، درس12، منابع

علوم تجربی

فهرست، مقدمه، سخنی بادبیران

فصل1، فصل2، فصل3، فصل4 ، فصل5 ، فصل6، فصل7، 

فصل8 ، فصل9،فصل10 ، فصل11 ، فصل12  فصل13 ، فصل14 ، فصل15 ، جدول تناوبی عنصرها ، منابع

مطالعات اجتماعی

فهرست، مقدمه، سخنی با دبیران

فصل1:فصل1، درس1، درس2، املای لغات  

فصل2 : فصل2، درس3، درس4 ، املای لغات  

فصل3: فصل3، درس5، درس6، املای لغات

فصل4:فصل4، درس7، درس8، املای لغات  

فصل5: فصل5، درس9، درس10، املای لغات  

فصل6: فصل6، درس11، درس12، املای لغات

فصل7:فصل7 ، درس13،درس14، املای لغات  

فصل8: فصل8، درس15، درس16، املای لغات 

 فصل9: فصل9، درس17، درس18 ، املای لغات

فصل10: فصل10، درس 19 ،درس20، املای لغات 

  فصل11:فصل11 ، درس21، درس22، املای لغات 

فصل12: فصل12، درس23، درس24، املای لغات، جدول

 

دوره دوم متوسطه :

دهم

عنوان کتاب

محتوی

اقتصاد

فهرست ، مقدمه ، سخنی با دانش آموزان

بخش 1: بخش1 ، فصل1، فصل2، فصل3 ، فصل4، املای لغات  

بخش2: بخش2، فصل1، فصل2، فصل3، املای لغات 

بخش3: بخش3، فصل1، فصل2، املای لغات

بخش4: بخش4، فصل1، فصل2، املای لغات 

بخش5: بخش5، فصل1 ، فصل2، فصل3،  املای لغات

 آمادگی دفاعی

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان ، سخنی با دبیران

فصل1:درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، املای لغات  

فصل2: درس7، درس8، درس9، درس10، درس11، درس12، املای لغات  منابع

جامعه شناسی

فهرست، مقدمه ، سخنی با دانش آموزان

فصل1: فصل 1، درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، املای لغات  

فصل2:فصل2، درس8، درس9 ، درس10، درس11، درس12، درس13، درس14، درس15، درس16 ، املای لغات   منابع

 تفکر و سواد رسانه ایی

فهرست، مقدمه، سخنی با مخاطب

فصل1: فصل1،درس1، درس2، درس3، املای لغات  

فصل2:فصل2،درس4، درس5، درس6، درس7،درس8،املای لغات 

فصل3:فصل3،درس9، درس10، درس11،املای لغات 

فصل4: فصل4، درس12، درس13، درس14، املای لغات   

فصل5: فصل5، درس15، درس16، درس17، درس18، درس19، املای لغات 

فصل6: فصل6، درس20، درس21،درس22، املای لغات  ارزیابی، منابع

جغرافیای ایران

فهرست، مقدمه، سخنی با دبیران

فصل1: فصل1، درس1، درس2، املای لغات 

فصل2: فصل2، درس3، درس4، درس5، درس6، املای لغات 

فصل3: فصل3، درس7، درس8، درس9، درس10، املای لغات  واژه ها و اصطلاحات 

 کارگاه کار و تولید

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان، سخنی با دبیران

بخش1، بخش2، بخش3، بخش4، املای لغات   بخش5، بخش6، بخش7، بخش8، املای لغات  بخش9، بخش10، بخش11، بخش12، املای لغات


بخش13، بخش14، بخش15، بخش16، بخش17، بخش18، بخش19، بخش20   املای لغات  بخش21، بخش22، بخش23، بخش24، املای لغات بخش25، بخش26، بخش27، بخش28، املای لغات   بخش29، بخش30، بخش31، بخش32، املای لغات    منابع

تاریخ فهرست ، مقدمه، سخنی با دبیران، سخنی با دانش آموزان، نمودار خط زمان
فصل1: فصل1، درس1، درس2، درس3  فصل2: فصل2،درس4،درس5، درس6   فصل3: فصل3، درس7، درس8، درس9،درس10، درس11، درس12،درس13، درس14، درس15، درس16  منابع

 

یازدهم

 

 عنوان کتاب  محتوی
انسان و محیط زیست

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان، سخنی با دبیران

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، واژه نامه

فلسفه فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان
فصل1:فصل1، درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، املای لغات  فصل2: فصل2، درس6، درس7، درس8، املای لغات   فصل3: فصل3، درس9، درس10، درس11، املای لغات    کتاب شناسی،تقدیر 
جامعه شناسی2 فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان
فصل1: فصل1، درس1، درس2، درس3، درس4، املای لغات   فصل2: فصل2، درس5، درس6، درس7، درس8، املای لغات  فصل3: فصل3، درس9، درس10، درس11، درس12، املای لغات   فصل5: فصل5، درس13، درس14، درس15، املای لغات  منابع
جغرافیا2

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان، سخنی با دبیران

فصل1: فصل1، درس1، درس2، املای لغات 

فصل2: فصل2، درس3، درس4، درس5، مطالعه موردی1، املای لغات

 فصل3: فصل3،درس6، درس7، درس8،مطالعه موردی2، املای لغات  

فصل4: فصل4، درس9، درس10، درس11، مطالعه موردی3، مطالعه موردی4، املای لغات، واژه ها و اصطلاحات ، سپاسگزاری   

روانشناسی2

فهرست ، مقدمه، مقدمه کتاب

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5،درس6، درس7، درس8، منابع

تاریخ

فهرست، مقدمه، نمودارخط زمان، سخنی با دانش آموزان ، سخنی با دبیران

فصل1:فصل1، درس1، درس2، املای لغات 

فصل2: فصل2،درس3،درس4، درس5، درس6، درس7، املای لغات 

فصل3:فصل3، درس8، درس9،درس 10، درس11، درس12، درس13، درس14، املای لغات 

فصل4: فصل4، درس15، درس16،املای لغات    منابع

 

دوازدهم

 

عنوان کتاب محتوی
فلسفه

فهرست، مقدمه، پیشگفتار

بخش1: بخش1، درس1، درس2، درس3، درس4، املای لغات  

بخش2: بخش2، درس5، درس6، درس7، درس8، املای لغات  

بخش3: بخش3، درس9، درس10،درس11 املای لغات ، خاتمه

جامعه شناسی

فهرست ،مقدمه، سخنی با دانش آموزان، اهداف کتاب

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، درس8، درس9، درس10، منابع

جغرافیا

فهرست ، مقدمه، سخنی با دبیران

فصل1: فصل1، درس1، درس2، فنون و مهارت های جغرافیا1، املای لغات  

فصل2: فصل2، درس3، درس4، فنون و مهارتهای جغرافیا2، املای لغات 

فصل3: فصل3 ، درس5، درس6، فنون و مهارت های جغرافیا3، املای لغات  واژه نامه ، تقدیر

مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران)

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان، سخنی با دبیران

صحنه1، صحنه2، صحنه3، صحنه4، صحنه5، صحنه6، صحنه7، صحنه8، صحنه9، صحنه10، منابع ، تقدیر

مدیریت خانواده و سبک زندگی(پسران)

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان، سخنی با مخاطب

فصل1:بخش1، درس1، درس2، درس3، درس4، املای لغات  

فصل2: درس5، درس6، درس7، املای لغات

فصل3:بخش2،درس8، درس9، درس10، درس11، املای لغات  

فصل4: درس12، درس13، درس14، املای لغات 

فصل5: بخش3، درس15، درس16، درس17،درس18، املای لغات  

فصل6: درس19، درس20  ، املای لغات  منابع

سلامت و بهداشت

فهرست، مقدمه، مقدمه کتاب

فصل1: فصل1، درس1، درس2، املای لغات 

فصل2: فصل2، درس3، درس4، درس5، املای لغات 

فصل3: فصل3، درس6، درس7، املای لغات

فصل4: فصل4،درس8، درس9، درس10، املای لغات 

فصل5: فصل5، درس11، درس12، املای لغات 

فصل6: فصل6، درس13، درس14، املای لغات  منابع

تحلیل فرهنگی

فهرست، مقدمه، پیشگفتار

فصل1: فصل1، درس1، درس2، درس3، املای لغات  

فصل2: فصل2، درس1، درس2، درس3، املای لغات  

فصل3: فصل3، درس1، درس2، درس3، املای لغات  

فصل4: فصل4، درس1، درس2، درس3، املای لغات منابع

تاریخ

فهرست، مقدمه، سخنی با دانش آموزان، سخنی با دبیران، نمودار خطی زمان، پیش از درس

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، 

درس8، درس9، درس10، درس11، درس12، منابع

 

ششم ابتدایی

 

عنوان کتاب

محتوی

هدیه های آسمانی

  فهرست، مقدمه سخنی با معلمان

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، درس8، درس9، درس10، 

درس11، درس12، درس13، درس14، درس15، درس16، درس17

کار و فناوری

فهرست، مقدمه، سخنی با والدین، سخنی با معلمان، سخنی با دانش آموزان

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، درس8، پروژه ها و پودمان های انتخابی

مطالعات اجتماعی

فهرست، مقدمه، سخنی با معلمان

فصل1: فصل1، درس1، درس2، املای لغات  

فصل2: فصل2، درس3، درس4، املای لغات  

فصل3: فصل3، درس5، درس6، املای لغات

فصل4: فصل4، درس7، درس8، املای لغات  

فصل5: فصل5، درس9، درس10، املای لغات  

فصل6: فصل6، درس11، درس12، املای لغات

فصل7: فصل7، درس13، درس14، املای لغات 

فصل8: فصل8، درس15، درس16، املای لغات 

فصل9: فصل9، درس17، درس18، املای لغات

فصل10: فصل10، درس19، درس20، املای لغات 

فصل11: فصل11، درس21، درس22، املای لغات 

فصل12: فصل12، درس23، درس24، املای لغات

علوم تجربی

فهرست، مقدمه، سخنی با والدین، سخنی با دبیران

درس1، درس2، درس3، درس4، درس5، درس6، درس7، 

درس8، درس9، درس10، درس11، درس12، درس13، درس14

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین